Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Matthiasa Bendera


07. 01. 2024 21.01 hod.

Oznam 

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa 

26. januára 2024 o 10:45 

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 

4. posch., obhajoba dizertačnej práce

Matthiasa Bendera

externého doktoranda FM UK, na tému:

Talent Management in the Brewing and Beverage Technology Industry – Insights into Talent Perspectives

Talent Management v odvetví pivovarníckych a nápojových technológií - Pohľad na perspektívy talentov 

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:

prof. Ing. Miloš Hitka, PhD. 

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. 

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. 

Školiteľom je:

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

dekan FM UK v. r.