Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Aljoschu Groosa


06. 03. 2023 14.50 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

24. marca 2023 o 09:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14,
4. posch., obhajoba dizertačnej práce

Aljoschu Groosa
externého doktoranda FM UK, na tému:

The German Automotive Industry in Change - A Critical Examination of the Future Trends in the Automotive Industry in the Context of a Changing Environment

Nemecký automobilový priemysel v premenách - kritické preskúmanie budúcich trendov v automobilovom priemysle v kontexte meniaceho sa prostredia

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.  
doc. PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA

Školiteľom je:
doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.
                                    
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v. r.