Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanom Fakulty managementu UK bude Peter Štarchoň

Voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty managementu UK vyhral dňa 16. 11. 2022 Peter Štarchoň. Po vymenovaní rektorom UK bude funkciu zastávať od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2027. Na pozícii vystrieda Michala Greguša. Jeho protikandidátkou bola Jana Kajanová.


Prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., v súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry marketingu na Fakulte managementu UK. Je pedagogicky činný na všetkých stupňoch výučbu v rámci akreditovaných študijných programov na FM UK.

Je tiež členom Vedeckej rady FM UK, zakladateľom a predsedom Redakčnej rady vedecko-odborného časopisu Marketing Science & lnspirations, člen Redakčnej rady vedeckých časopisov Auspicia a Holistic Marketing Management, člen the Editorial Advisory Board of the Journal of Global Business Research and Practice, člen České marketingové společnosti a Eurasia Business and Economics Society.

„Pre ďalší rast a kontinuálne zvyšovanie konkurencieschopnosti fakulty je nevyhnutné sústrediť pozornosť na jej kvalitatívny rozvoj, a to v súlade s doteraz definovanými strategickými zámermi fakulty i univerzity a s dôverou v ľudský potenciál jej zamestnancov a študentov," uviedol vo svojich volebných tézach Peter Štarchoň.

Životopis (PDF)