Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

ALUMNI klub FM UK

Cieľom tejto iniciatívy je posilňovanie a podpora vzťahov medzi Fakultou managementu UK a našimi absolventmi. Prostredníctvom ALUMNI klubu chceme zjednodušiť zapájanie absolventov do života fakulty, dať im možnosť podieľať sa na rozhodovaní o smerovaní a budúcnosti fakulty. Sme presvedčení, že z funkčnej spolupráce vedia ťažiť všetky strany a môžu vznikať cenné synergie.

Absolventi môžu byť súčasťou poradných a rozhodovacích orgánov fakulty a majú tak možnosť ovplyvniť dianie na fakulte a jej smerovanie.

ALUMNI klub FMUK funguje ako organizačná súčasť FMUK - viď. Organizačný poriadok FMUK.

BENEFITY PRE ČLENOV ALUMNI KLUBU:

 • Bezplatná alebo zvýhodnená účasť na podujatiach Alumni klubu

 • Využitie kontaktov z bohatého networku FMUK

 • Možnosti spolupráce so súčasnými študentami

 • Možnosť podieľať sa na rozhodovaní v štruktúrach Alumni klubu

 • Dobrý pocit z podpory svojej Alma mater

Pre viac informácií a registráciu klikajte: https://www.fakultamanagementu.sk/alumni/

Riadnym členom ALUMNI klubu FMUK sa stanete po zaplatením ročného členského príspevku vo výške aspoň 30 Eur na účet ALUMNI klubu: IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 3821, variabilný symbol: 1100.

MOŽNOSTI PRIAMEJ PODPORY ZO STRANY ABSOLVENTOV:

 •     Členský príspevok ALUMNI klubu FMUK
          informácia o členstve a výške príspevku v priloženom dokumente.
 •     Dobrovoľný sponzoring na účet FMUK (účet v Štátnej pokladnici)
          číslo účtu: IBAN: SK66 8180 000 0070 0008 3821, variabilný symbol: 1100
 •     Dary a finančné príspevky priamo alebo prostredníctvom organizácie (firmy, podniku)
         na rozvojové projekty alebo technické vybavenie - kontaktujte členov ALUMNI klubu.


POUŽITIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU ALUMNI KLUBU FMUK:

 •     FMUK Startup fond
  30% z príspevkov sa použije na financovanie a podporu podnikateľských nápadov súčasných študentov FMUK;
 •     vybraní absolventi budú mať možnosť byť členmi komisie, ktorá bude rozhodovať o použití príspevkov z fondu.
 •     Financovanie fungovania ALUMNI klubu FMUK
  networkingové aktivity a semináre pre členov ALUMNI klubu FMUK;
  organizovanie spoločenských akcií pre absolventov FMUK;
  prevádzka ALUMNI klubu FMUK;
  organizovanie crowdfundingových zbierok pre podporu rozvojových projektov na FMUK.


ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE S PRIATEĽMI A ZNÁMYMI

KONTAKT
ALUMNI klub FMUK
Fakulta managementu, Odbojárov 10, Bratislava
e-mail: alumni.fmukfm.uniba.sk