Informácie o prijímacom konaní

1. stupeň - bakalárske štúdium


2. stupeň - magisterské štúdium


Vnútorný predpis č. 1/2016
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2016/2017.
Prílohy č. 1 - 13 k vnútornému predpisu č. 1/2016


Uchádzač o štúdium má možnosť CELOROČNE objednať alebo priamo zakúpiť v podateľni FM UK skriptá z matematiky a anglického jazyka na prípravu, ktoré obsahujú testy z minulých rokov. Bližšie informácie: Objednávky skrípt na prijímacie konanie


Poplatky v akademickom roku 2017/2018

Vnútorný predpis č. 10/2017
Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2017/2018.
Táto smernica nadobúda platnosť  24. apríla a účinnosť  1. septembra 2017.
Prílohy č. 1 - 13 k vnútornému predpisu č. 10/2017


Vnútorný predpis č. 4/2016 - Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2016/2017