Informácie o prijímacom konaní

1. stupeň - bakalárske štúdium


2. stupeň - magisterské štúdiumUchádzač o štúdium má možnosť CELOROČNE objednať alebo priamo zakúpiť v podateľni FM UK skriptá z matematiky a anglického jazyka na prípravu, ktoré obsahujú testy z minulých rokov. Bližšie informácie: Objednávky skrípt na prijímacie konanie


Poplatky v akademickom roku 2017/2018

Vnútorný predpis č. 10/2017
Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2017/2018.
Táto smernica nadobúda platnosť  24. apríla a účinnosť  1. septembra 2017.
Prílohy č. 1 - 13 k vnútornému predpisu č. 10/2017