Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium na Fakulte managementu UK trvá tri roky (v externej forme štúdia 4 roky) a je ukončené štátnou skúškou. Počas bakalárskeho štúdia študenti získajú základné poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu a príbuzných vedných disciplín, ktoré im umožnia uplatniť sa v praxi alebo pokračovať v magisterskom štúdiu. Metóda štúdia je prezenčná.

Fakulta managementu získala súhlas Ministerstva školstva SR poskytovať nasledujúce študijné programy bakalárskeho štúdia:

  • Manažment v odbore manažment (denné, externé štúdium)
  • Medzinárodný manažment v odbore manažment (denné štúdium - francúzsky program, nemecký program)

Študijný plán študijného programu Manažment, 1. stupeň, denné štúdium od akademického roku 2016/2017

Študijný plán študijného programu Medzinárodný manažment, 1. stupeň, denné štúdium od akademického roku 2016/2017

Informačné listy predmetov na študijnom programe Manažment, 1. stupeň - povinné predmety

Informačné listy predmetov na študijnom programe Manažment, 1. stupeň - povinne voliteľné predmety


Absolvovanie bakalárskeho štúdia
Podmienkou úspešného absolvovania bakalárskeho štúdia je vykonanie štátnej skúšky. Na štátnu skúšku sa môžu prihlásiť študenti, ktorí získali aspoň 180 kreditov počas bakalárskeho štúdia a absolvovali všetky povinné a povinne voliteľné predmety študijného programu. Súčasťou štátnej skúšky je obhajoba bakalárskej práce.

Bakalárske práce
Témy bakalárskych záverečných prác vypisujú katedry pre študentov na konci 4. semestra. Študent 3. ročníka si na základe ponuky volí tému bakalárskej práce pri zápise do tretieho ročníka. Spôsob zapisovania tém a stanovenia vedúcich bakalárskych prác upravuje príslušná smernica dekana. Seminár k bakalárskej práci vedie vedúci diplomového seminára určený vedúcim príslušnej katedry. Účasť na Seminári k bakalárskej práci je povinná pre všetkých študentov bez výnimky. Bakalárska práca sa odovzdáva na príslušnej katedre najneskôr do termínu určeného harmonogramom štúdia. Študenti študijného programu manažérska informatika si vyberajú témy bakalárskych prác len z ponuky tém určených pre tento študijný program! Hodnotenie za Projekt bakalárskej práce zapisuje vedúci bakalárskej práce, príp. vedúci príslušnej katedry po odovzdaní bakalárskej práce. Na základe dosiahnutého hodnotenia za Projekt bakalárskej práce sa prideľujú kredity.

Predmety štátnej skúšky študijného programu manažment a medzinárodný manažment:

1. Manažment
2. Ekonómia a financie
3. Voliteľný predmet

Voliteľný predmet môže byť:

A. Účtovníctvo
B. Počítače v manažmente
C. Právo

Predmety Manažment a Ekonómia a financie sú povinné. Ako voliteľný predmet si študent zvolí jeden predmet (z ponuky A, B a C).
Predmet Účtovníctvo si môžu vybrať iba tí študenti, ktorí absolvovali predmet Účtovníctvo III a výberový predmet Finančné účtovníctvo a účtovná závierka.
Predmet Počítače v manažmente si môžu vybrať iba tí študenti, ktorí absolvovali výberový predmet Manažérske prezentácie alebo ľubovoľný výberový predmet z ponuky Katedry informačných systémov v oblasti IT.
Predmet Právo si môžu vybrať iba tí študenti, ktorí absolvovali výberový predmet Úvod do teórie štátu a práva alebo Právo cenných papierov  (podmienka platí len pre študijný program manažment).

V prípade študijného programu manažérska informatika v odbore 9.2.10. hospodárska informatika sú predmety štátnej skúšky:

1. Manažment
2. Informatika
3. Voliteľný predmet

Voliteľný predmet môže byť:

A. Účtovníctvo
B. Počítačové siete

Predmety Manažment a Informatika sú povinné. Ako voliteľný predmet si študent zvolí jeden predmet (z ponuky A a B).

Štátna skúška je organizovaná písomnou a ústnou formou a študent ju vykoná z vyššie uvedených predmetov pred komisiou, ktorú vymenúva dekan fakulty.