Štúdium

Informácie o štúdiu na akademický rok 2017/2018

Fakulta managementu UK v tomto akademickom roku otvára študijné programy na všetkých troch stupňoch štúdia.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Bakalárske štúdium na Fakulte managementu UK je vysokoškolským štúdiom prvého stupňa a je ukončené štátnou skúškou. Počas bakalárskeho štúdia študenti získajú základné poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu a príbuzných vedných disciplín, ktoré im umožnia uplatniť sa v praxi alebo pokračovať v magisterskom štúdiu.
Fakulta managementu získala súhlas Ministerstva školstva SR otvoriť nasledujúce študijné programy:
– manažment v odbore manažment,
– medzinárodný manažment v odbore manažment,
(francúzsky program, nemecký program)

Celkový rozsah výučby bakalárskeho štúdia je minimálne 180 ECTS kreditov.
Úspešným absolventom bakalárskeho štúdia na FM UK udeľuje Univerzita Komenského akademický titul bakalár („Bc.“).
Po ukončení bakalárskeho štúdia možno pokračovať v štúdiu na druhom magisterskom stupni.

Ďalšie informácie o bakalárskom štúdiu

Tlačivo - Prihláška na bakalárske štúdium - preklik na MŠVVaŠ SR

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
Magisterské štúdium na Fakulte managementu UK je určené pre študentov, ktorí získali bakalárske vzdelanie a boli prijatí na magisterský stupeň štúdia. Ukončené je štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba diplomovej práce.
Fakulta managementu získala súhlas Ministerstva školstva SR otvoriť na magisterskom stupni štúdia študijné programy:
– manažment v odbore  manažment,
– medzinárodný manažment v odbore manažment.

Celkový rozsah výučby magisterského štúdia je minimálne 120 ECTS kreditov.
V rámci študijného programu manažment si študenti volia blok povinne voliteľných predmetov a nadobúdajú prehlbujúce poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu.
Úspešným absolventom magisterského štúdia udeľuje Univerzita Komenského akademický titul magister („Mgr.“). Po ukončení magisterského štúdia môžu absolventi vykonať rigoróznu skúšku a po jej vykonaní im Univerzita Komenského udelí titul doktor filozofie („PhDr.“) alebo pokračovať v štúdiu na treťom, doktorandskom stupni štúdia.

Ďalšie informácie o magisterskom štúdiu

Tlačivo - Prihláška na magisterské štúdium - preklik na MŠVVaŠ SR

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Fakulta managmentu má právo konať doktorandské štúdium v študijných programoch:
– manažment v študijnom odbore manažment
– podnikový manažment v študijnom odbore podnikový manažment

Ďalšie informácie o doktorandskom štúdiu

Tlačivo - Prihláška na doktorandské štúdium - preklik na MŠVVaŠ SR


Poplatky v akademickom roku 2017/2018

Vnútorný predpis č. 10/2017
Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2017/2018.
Táto smernica nadobúda platnosť  24. apríla a účinnosť  1. septembra 2017.
Prílohy č. 1 - 13 k vnútornému predpisu č. 10/2017


Vnútorný predpis č. 4/2016 - Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2016/2017