Knižnica FM UK

Základné údaje

Vedúci Knižnice FM UK

Mgr. Ján Badura, MLIS

P.O.Box 95
Odbojárov 10/a
Prístavba, č.dv.:08
820 05 Bratislava
tel.: 02 50 117 623
e-mail knižnice: fknfm.uniba.sk

Výpožičky: 02/5011-7644

Kontakty na zamestnancov knižnice

Ako sa k nám dostanete?

Knižnica FM UK sa nachádza v suteréne budovy prístavby. Prístavba sa nachádza vo dvore areálu FM a FaF UK. Do prístavby sa z hlavnej budovy možno dostať schodiskom alebo výťahom. Treba sa dopraviť na -1. podlažie (suterén), prejsť popri kryte CO, zabočiť doprava, pokračovať okolo jedálne, stále rovno až k ďalšiemu schodisku. Tu je opäť nutné zísť schodmi dole a otočiť sa. Druhá možnosť je prísť priamo do budovy prístavby z Trnavskej cesty, cez bránu do dvora, a vrátnicu. Za vrátnicou treba pokračovať rovno až ku schodisku a následne zísť dole a prejsť celou chodbou k číslu dverí 015.

Orientačný plán cesty do knižnice

Vyhľadávanie dokumentov

Súborný online katalóg AK UK

 

Databáza publikačnej činnosti UK

  


Ako si predĺžim výpožičku z knižnice?

Pokiaľ si potrebujete predĺžiť svoju výpožičku z knižnice, postupujte prosím podľa priloženého návodu.

Vrátenie výpožičiek poštou

Pokiaľ nestíhate vrátiť vypožičané knihy do knižnice FM UK osobne, môžete ich vrátiť aj zaslaním poštou DOPORUČENE 1.TRIEDOU na adresu:

Knižnica FM UK
Ján Badura
P.O.Box 95
Odbojárov 10/a
820 05 Bratislava

Uchovajte si podací lístok!

Pokiaľ potrebujete využiť služby knižnice mimo otváracích hodín, kontaktujte vedúceho knižnice a dohodnite si termín v predstihu.  

Externé informačné zdroje

Na adrese kniznicavili.uniba.sk získate informácie potrebné na aktiváciu vzdialeného prístupu k informačným zdrojom UK aj z počítačov zapojených mimo sieť UK  (služba určená výhradne pre akademickú obec UK).

Všetky aktuálne skúšobné prístupy k databázam pre Univerzitu Komenského, ako aj kompletný zoznam predplatených EIZ nájdete na stránke Akademickej knižnice UK.

Dlhodobo predplatené EIZ

Nástroje na vyhľadávanie

Portál e-časopisov UK (NISPEZ) - možnosť zistiť dostupnosť e-časopisu pre UK (v ktorých databázach a ktoré čísla daného e-časopisu sú prístupné).

Scientia.sk - vyhľadávací portál pre vedu a výskum. Portál z jedného rozhrania umožňuje súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých e-zdrojoch. V súčasnosti ponuku tvorí viac ako 100 voľne prístupných, ako aj licencovaných zdrojov. Voľné zdroje sú prístupné pre kohokoľvek a pre ich využívanie nie je potrebná autentifikácia používateľa. Súčasťou riešenia je aj portál elektronických časopisov a kníh. Vyhľadávací portál scientia.sk je výstupom projektu NISPEZ a využíva produkty spoločnosti ExLibris: federatívny vyhľadávač MetaLib, linkovací server SFX a odporúčaciu službu bX. Linkovací server SFX nie je v súčasnosti plne aktualizovaný, preto niekedy nefunguje správne a nesprístupní plný text.

Scientometrické databázy

Web of Science - Web of Science Core Collection, CCC, JCR a ESI (NISPEZ)

Rozhranie Web of Science ponúka vstup do databáz: Web of Science Core Collection (citačné indexy), Current Contents Connect (karentované časopisy), Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, Biosis Citation Index (citačný index) a MEDLINE.

Návod na prácu s databázou Web of Science

SCOPUS - abstraktová a citačná databáza európskej vedeckej produkcie (NISPEZ)

multidisciplinárna abstraktová, bibliografická a scientometrická databáza, ktorá patrí medzi najväčšie na svete.

Plnotextové databázy

ebrary Academic Complete - multispektrálne zameraná databáza, cca 50.000 odborných monografií z rôznych oblastí, od roku 2011 patriaca pod spoločnosť ProQuest. 

ProQuest Central (NISPEZ) - ťažisková databáza spoločnosti ProQuest, denne aktualizovaná kolekcia databáz pokrývajúca oblasť humanitných a spoločenských vied, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku.

EBSCO - od 1.1.2017 skončila národná licencia, ktorú zabezpečovala SNK. Databázy Academic Search Complete, Business Source Premier a ďalšie sú pozastavené! 

Academic Search Complete je celosvetovo najhodnotnejšia a nejucelenejšia odborná multidisciplinárna databáza plných textov, obsahujúca viac ako 8 500 plnotextových periodík, vrátane 7 300 recenzovaných časopisov.

Business Source Premier je nejvyužívanejšia obchodne zameraná vyhľadávacia databáza, ktorá obsahuje plné texty viac ako 2 300 periodík, vrátane plných textov 1 100 recenzovaných titulov.

ATLA a e-book Academic Collection, ktoré sú licencované pre UK sú v rámci EBSCO-a ďalej prístupné.

JSTOR - plnotextová databáza odborných časopisov z oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied so zaujímavou retrospektívou.

Oxford Journals - multispektrálna databáza plnotextových časopisov z vydavateľstva Oxford University Press.

ScienceDirect (NISPEZ) - cca. 2500 renomovaných plnotextových časopisov vydavateľstva Elsevier z prírodných vied, techniky, medicíny, poľnohospodárstva, ekonomiky a spoločenských vied.

SpringerLink (NISPEZ) - plnotextová databáza sprístupňujúca viac ako 1600 časopisov z oblasti vedy, techniky a medicíny.

Wiley Online Library (NISPEZ) - multispektrálne elektronické publikácie z produkcie Wiley-Blackwell.

Knovel (NISPEZ) - kolekcia viac ako 700 odborných monografií a faktografických príručiek z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny.

IEEE/IET Electronic Library (NISPEZ) - plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky.

ACM Digital Library (NISPEZ) - úplné texty časopisov, zborníkov a konferenčných materiálov Association for Computing Machinery.

Bluenomics - komponovaná databáza zo zdrojov ako Eurostat, Worldbank, OECD umožňuje medzinárodné porovnávanie a export dát a grafov. Databáza ponúka globálny pohľad na makroekonomické ukazovatele, zahraničný obchod, životné prostredie, finančné trhy, demografiu, vzdelávanie, energetiku, podnikanie a trh práce. 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) - Projekt Univerzity v Regensburgu obsahuje takmer 25.000 plnotextových časopisov.

DOAJ - Directory of Open Access Journals - celosvetový adresár vedeckých a odborných časopisov s otvoreným prístupom.

Poradca.sk - informačný portál prezentujúci problematiku daní, účtovníctva, miezd, odvodov, verejnej správy. Naše ID: 34429, heslo na požiadanie v knižnici.

Tutoriál informačnej gramotnosti - zopár návodov, rád a tipov ako sa zorientovať v množstve informačných zdrojov od Mgr. Simony Gavalierovej.

počítadlo.abz.cz