Vnútorné predpisy

Vnútorný predpis č. 10/2017
Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2017/2018.
Táto smernica nadobúda platnosť  24. apríla a účinnosť  1. septembra 2017.
Prílohy č. 1 - 13 k vnútornému predpisu č. 10/2017

Vnútorný predpis č. 2/2017
Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave,
ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2017/2018

Vnútorný predpis č. 1/2016
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2016/2017.
Prílohy č. 1 - 13 k vnútornému predpisu č. 1/2016

Vnútorný predpis č. 4/2016 - Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2016/2017

Vnútorný predpis č. 5/2015 - Smernica dekana
Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Automatizácia sledovania evidencie publikačných výstupov a ohlasov v databáze Web of Science

Vnútorný predpis č. 6/2015 - Smernica dekana
Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Distribúcia a prístup k informáciám o vedeckých konferenciách

Vnútorný predpis č. 4/2015 - Smernica dekana
Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave,
ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2015/2016

Vnútorný predpis č. 3/2015 - Smernica dekana - Predkladanie návrhov projektov vedy a výskumu
Príloha číslo 1 - Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z prostriedkov Európskej únie a analogických medzinárodných organizácií a inštitúcií)
Príloha číslo 2 - Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z grantových systémov MŠVVaŠ (napr. VEGA, KEGA) a grantových schém spravovaných APVV, resp. o financovanie z akýchkoľvek iných ďalších externých zdrojov)

Vnútorný predpis č. 2/2015 - Smernica dekana
Kritériá hodnotenia študentov, vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu a jej hodnotenie pre prideľovanie ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave (nahrádza Vnútorný predpis č. 4/2009)

Vnútorný predpis č. 25/2014
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/2016.
Prílohy č. 1 - 13 k vnútornému predpisu č. 25/2014

Vnútorný predpis č. 3/2014 - Smernica dekana FM UK o výške školného a poplatkoch na FM UK v akademickom roku 2014/2015

Vnútorný predpis č. 1/2013 - Smernica dekana FM UK o výške školného a poplatkoch na FM UK v akademickom roku 2013/2014.

Vnútorný predpis č. 6/2008 - Smernica dekana FM UK o Výške školného a poplatkoch na FM UK v akademickom roku 2008/2009.

Vnútorný predpis č. 4/2007 - Pravidlá správania sa používateľov počítačovej siete a informačného systému Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Príkazy dekana

Príkaz dekana č. 1/2007 zo dňa 1.3.2007 o kontrole dochádzky.