Legislatíva

Vnútrouniverzitné predpisy

Vnútorné predpisy UK, rozdelené podľa oblasti úpravy - vecný register

Vnútorný predpis č. 1/2016
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2016/2017.
Prílohy č. 1 - 13 k vnútornému predpisu č. 1/2016