Postup pred výberom

Postup na vyplnenie prihlášky (Application Form)

1. Krok: Registrácia

Záujemca o mobilitu - štúdium
"Erasmus študent" (odchádzajúci študent) sa zaregistruje na stránke www.studyabroad.sk.
Po registrácii príde na e-mailovú adresu, ktorú študent uviedol, potvrdenie o registrácii a aktivačný link.
Následne sa študent môže prihlásiť a vyplniť prihlášku.

2. Krok: Vyplnenie Application Form

Študent vyplní požadované údaje vo formulári Prihláška - "Application Form" na stránke https://studyabroad.sk/.

Vysvetlivky k niektorým požadovaným údajom:

  • Štátna príslušnosť, národnosť: dôležitý údaj kvôli oficiálnym záznamom;
  • Department: špecializácia - v magisterskom štúdiu
  • E-mail: súkromný e-mail (príp. ten, ktorý používate prioritne) – tam budete dostávať notifikácie, prípadne výzvy na doplnenie materiálov a pod.
    POZOR! Zahraničné oddelenie bude s Vami komunikovať aj cez školský e-mail!

  • Ročník: v akademickom roku 2016/2017;

  • Priemery: vyplňte priemery podľa výpisu známok zo študijného oddelenia - Transcript of Records (TOR), za každý ročník samostatne. Študijné oddelenie FM Vám vystaví jeden kus (za každý ročník) zadarmo pre účely Erasmus štúdia. V čase podávania prihlášok od 18.1.2017 do 24.2.2017 Vám študijné oddelenie vystaví výpis známok za jednotlivé ročníky bez žiadosti.

  • Výber univerzít: vyberte tri univerzity zoradené podľa priority, štvrtú univerzitu vyberajte len po dohode s PhDr. Vierou Bennárovou;

  • Duration of stay (months): dĺžka štúdia je na všetkých univerzitách 5 mesiacov okrem anglických - tam je dĺžka 10 mesiacov

  • Do poľa "Notes" môžete napísať poznámky typu: Pracujem pre AIESEC. Reprezentujem školu vo futbale. Bol som vybratý na ERASMUS minulý rok ale nemohol som ho absolvovať... 

Po potvrdení správnosti údajov (tlačidlo SUBMIT), študent následne vkladá jednotlivé prílohy.

3. Krok: Vloženie príloh v el. podobe

Prílohy:
1. fotografia v el. forme, o rozmeroch 5x3,5 cm (pasový formát) – vo formáte napr. JPG. (určite nie .pdf) - povinná príloha
2. ak má jazykový certifikát, naskenuje a priloží – nepovinná príloha
3. motivačný list v angličtine – povinná príloha
4. motivačný list v jazyku krajiny, do ktorej sa uchádza o študijný pobyt – nepovinná príloha
5. CV v anglickom jazyku – povinná príloha
6. CV v jazyku krajiny, do ktorej sa uchádza o študijný pobyt – nepovinná príloha

4. Krok: Odoslanie prihlášky spolu s prílohami

Po vyplnení Application Form a priložení všetkých príloh študent stlačením tlačidla "Odoslať" zmení stav prihlášky z “Nová” na “Odoslaná” a vtedy ju Zahraničné oddelenie bude môcť skontrolovať po formálnej stránke a v prípade potreby poslať späť na prepracovanie alebo posunúť do výberu.
Pokiaľ prihláška nevyhovuje kritériám, stav prihlášky sa zmení na „neakceptovaná“. Študent bude informovaný mailom o konkrétnom dôvode a bude požiadaný o prepracovanie prípadne doplnenie prihlášky. Ak prihláška ostane nezmenená (nedoplnená alebo neprepracovaná a následne nebude odoslaná tllačidlom "Odoslať") študent sa nedostane do výberového konania.
Pokiaľ prihláška vyhovuje kritériám mobility, stav prihlášky sa zmení na „akceptovaná“ a prejde do ďalšieho kroku, ktorým je výberový proces.

Až keď má študent prihlášku akceptovanú (potvrdenú mailom) môže ju priniesť spolu so všetkými prílohami na zahraničné oddelenie.