Podávanie prihlášok

Podávanie prihlášok na program ERASMUS+ na akademický rok 2017/2018

Výber študentov prebieha každoročne na Fakulte managementu na obidva semestre nasledujúceho akademického roka.

Tento rok je opäť umožnené prihlásiť sa aj všetkým študentom z FMFI UK (nielen študentom študujúcich medziodborové štúdium v kombinácií s manažmentom) a absolvovať Erasmus+ štúdium cez našu fakultu.

Aktuálny zoznam univerzít, s ktorými má FM zmluvu na program ERASMUS+ nájdete na našej webovej stránke: Zoznam univerzít, s ktorými má Fakulta managementu uzatvorené dohody na akademický rok 2017/2018

Čas podávania prihlášok na výberové konanie programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018 je od 18. januára 2017.

Deadline na podávanie prihlášok posúvame na 3. marec 2017

Deadline je 3. marec 2017 do polnoci
, prízvukujeme, že tento výber je na celý akademický rok, na oba semestre.

Podľa pravidiel programu ERASMUS+ máte možnosť sa ho zúčastniť na každom stupni štúdia, čiže bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. V súlade s pravidlami môže trvať dlžka mobility, štúdium aj stáž, spolu maximálne 12 mesiacov na jednom stupni.
Postup na vyplnenie prihlášky nájdete na stránke: Postup pred výberom

Prihlášku odošlete vyplnenú cez on-line systém, počkáte na mail, potvrdzujúci Vašu akceptáciu a následne všetky materiály, ktoré sú predpísané, prinesiete na zahraničné oddelenie FM UK.

Materiály, ktoré prinesiete na zahraničné oddelenie:
 1-krát vytlačenú prihlášku (najskôr vyplníte on-line na adrese https://studyabroad.sk podľa návodu Postup pred výberom a potom vytlačíte.
Prípadné otázky pri on-line vypĺňaní prihlášky adresujte v pracovných dňoch od 8,30 do 15,30 na adresu: nora.hlivarovafm.uniba.sk, do kópie vedúcej zahraničného oddelenia: viera.bennarovafm.uniba.sk
S technickými problémami pri prihlasovaní sa v rovnakom čase obracajte na Hotline: 0907 551 404 alebo podpora@studyabroad.sk
• 2-krát štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku
• 2-krát štruktúrovaný životopis v jazyku krajiny, kam sa hlásite a ten jazyk aj ovládate (konkrétne: nemčina, taliančina, francúzština, španielčina). Nezabudnite na dátum a podpis.
• 2-krát motivačný list v anglickom jazyku 
• 2-krát motivačný list v jazyku krajiny, kam sa hlásite a daný jazyk aj ovládate, nie je potrebné nič siliť a dávať si niekomu písať motivačné listy (DE, I, FR, E)
Motivačný list píšte všeobecne alebo na každú školu jednotlivo. Adresujte ho „Dear Sir/Madame“.
Prosím nepíšte motivačné listy pre každú školu jednotlivo, ak jediný rozdiel v texte je meno univerzity, kam sa hlásite. Znova nezabudnite na dátum a podpis. (Motivačný list bude neskôr aj súčasťou balíku dokumentov posielaných na zahraničnú univerzitu.)
• 1-krát originál a 1 krát kópiu výpisu známok všetkých absolvovaných ročníkov po anglicky - jednotlivo za každý ročník zvlášť - vrátane zimného semestra 2016/2017 zo študijného oddelenia.

V čase podávania prihlášok od 18.1.2017 do 3.3.2017 Vám študijné oddelenie vystaví výpis známok za jednotlivé ročníky bez žiadosti. Študijné oddelenie FM Vám dá jeden výpis (za každý ročník) zadarmo. Ten si skopírujte, aby ste nám ho mohli odovzdať 2x (jeden originál a jednu kópiu). Rovnako aj študenti, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na inej fakulte. Ak nemáte výpis z fakulty, kde ste absolvovali bakalárske študium, pripravte si sami výpisy pre každý ročník, nezabudnite na meno, miesto a dátum narodenia, ak. rok a ročník. Doneste si index a zahraničné oddelenie si to overí pre svoje účely. Spôsob počítania priemeru nájdete v študijnom programe - ročenke.
• 1-krát doklad o absolvovaní cudzieho jazyka (nie angličtiny): maturita, štátnice, certifikáty a pod. Týka sa to hlavne nemčiny, taliančiny, francúzštiny, španielčiny alebo iného jazyka krajiny, v ktorej máte záujem študovať. Netýka sa to študentov francúzskeho programu na FM UK, ak majú záujem študovať vo Francúzsku, ani študentov nemeckého programu, ktorí chcú študovať v Nemecku a Rakúsku. Uvedený doklad zvyčajne nie je povinný, ale je výhodou a niektoré zahraničné univerzity ho vyžadujú. Doklady nemusia byť overené u notára.
• Ak vlastníte uznávané certifikáty ako TOEFL, Cambridge, priložíte k prihláške ich kópiu.

Príklady:
Ak sa hlásite napríklad do Nórska, Holandska, Fínska ,Švédska, odovzdávate prihlášku, fotografiu, 2x životopis v AJ, 2x motivačný list v AJ a 2x výpis známok v AJ. Ak viete napríklad po nórsky, tak 2x životopis a 2x motivačný list v nórštine je vítaný.
Ak sa hlásite na francúzske a nemecké univerzity, odovzdávate prihlášku, fotografiu, 2x životopis v AJ, 2x životopis v FJ alebo 2x životopis v NJ, 2x motivačný list v AJ, 2x motivačný list v FJ alebo 2x motivačný list v NJ a 2x výpis známok v AJ.

Výberové kritériá:
• študijné výsledky na FM UK
• pokročilosť štúdia (ročník)
• znalosť iného cudzieho jazyka ako angličtiny, ak sa hlásite do krajín ako Španielsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko a iné
• výber bloku na magisterskom stupni štúdia
• angažovanosť pre FM UK
• účasť na iných projektoch alebo už absolvovanom štúdiu

Zvláštne upozornenie: Prihlášky odovzdávajte len vtedy, ak obsahujú všetky potrebné dokumenty.  

UPOZORNENIE:
Každý, kto sa prihlási na študijný pobyt cez program ERASMUS+, musí počítať s tým, že určitú časť životných nákladov si bude musieť hradiť z vlastných prostriedkov.
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že štipendium pokryje ubytovacie náklady, ktoré sú v štátoch EU veľmi vysoké a ešte Vám určite niečo zostane, ale vyskakovať sa veľmi nedá.
Výška grantu sa odvíja od krajiny pobytu, ktoré EU rozdelila do troch skupín. Zoznam nájdete na webe UK: Finančné krytie.

Je predpoklad, že na budúci akademický rok sa granty budú mierne zvyšovať.

Podľa počtu prihlásených študentov na celej Univerzite Komenského v Bratislave a výšky pridelených grantov, sa bude pohybovať aj počet mesiacov, ktorý Vám grant pokryje, obyčajne je to medzi 4-5 mesiacmi. 
Najskôr dostanete prostriedky v objeme 90% a zvyšok, vyúčtovanie, po návrate z mobility a odovzdaní relevantných dokumentov.

To, či tam môžete pracovať, si musíte zistiť samostatne, rátajte však s tým, že viaceré štáty to nepovoľujú. Pobyty sa realizujú na jeden semester, s tým, že sa dá pobyt aj predĺžiť, samozrejme bez nároku na grant. Výnimkou je štúdium v Anglicku, kde si partnerské univerzity vyhradili celoročné štúdium.
V rámci projektu ERASMUS+ je školné zadarmo.

Ešte raz dôležité upozornenie, aj do prihlášky si už musíte vybrať semester, zimný alebo letný. Tento sa po dohovore dá zmeniť samozrejme, ale je potrebné ho v prihláške určite napísať.

Vybraných študentov ešte nezaväzuje, že sa programu musia zúčastniť. Je však potrebné čo najskôr písomne oznámiť Vaše rozhodnutie sa programu nezúčastniť.
Všetky ostatné podrobnosti sa preberajú na stretnutí so študentmi úspešnými vo výberovom konaní.

Všetky materiály odovzdávajte v kancelárii zahraničného oddelenia (3. poschodie č.d. 336. alebo 337). V prípade našej neprítomnosti odovzdajte prihlášku v zalepenej obálke adresovanej na Zahraničné oddelenie v podateľni (2. poschodie).

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte vedúcu zahraničného oddelenia mailom na: viera.bennarovafm.uniba.sk