POSTUP pred výberovým konaním na Erasmus+ stáž

Milí študenti,
cez projekt ERASMUS+ je možné absolvovať aj mobilitu štúdium aj mobilitu stáž, na magisterskom stupni štúdia. Táto mobilita nesmie presiahnuť 12 mesiacov spolu na obidve jej formy.

Čiže ak ste napríklad boli na mobilite štúdium vo 4. ročníku na 5 mesiacov, máte nárok ísť v 5. ročníku na mobilitu štúdium na 5 mesiacov, ale na stáž by vám zostali už len 2 mesiace. Takže sa môžete uchádzať o 2-mesačnú stáž.
V prihláške jasne vyznačte presný počet mesiacov a dní, ktoré ste už na mobilite absolvovali, čiže napríklad 4 mes., 20 dní. Bude to podklad pre ďalšie výpočty.

Prihlášku odovzdajte Natálii Gahérovej v kancelárii zahraničného oddelenia (3. poschodie č. d. 337)
V prípade jej neprítomnosti odovzdajte prihlášku v zalepenej obálke adresovanej na Zahraničné oddelenie v podateľni (2. poschodie).

Podmienky, ktoré študent musí splniť na stáž:
• ukončené bakalárske štúdium
• dobré študijné výsledky 
• angažovanosť pre FM UK

Prihláška musí obsahovať:

• 1-krát Prihláška na výberové konanie na ak. rok 2017/2018 - vyplniť v počítači a odoslať mailom na: viera.bennarovafm.uniba.sk a zároveň natalia.gaherovafm.uniba.sk)
následne vytlačiť a podpísať

Pokyny na vyplnenie prihlášok:
o E-mail:
- školský e-mail – zahraničné oddelenie bude s Vami komunikovať primárrne cez školský e-mail;
- súkromný e-mail;
o Štátna príslušnosť: dôležitý údaj kvôli oficiálnym záznamom; pozor nie národnosť;
o Ročník: v akademickom roku 2016/2017;
o Stáž:
- krajina stáže: krajiny EÚ a Turecko;
- dĺžka trvania stáže musí byť minimálne 2 mesiace;
- približný začiatok: mesiac a rok v rámci akademického roku 2017/2018;
o Priemery: vyplňte priemery podľa výpisu známok zo študijného oddelenia;

• 2-krát štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku. Nezabudnite na dátum a podpis.
• 2-krát motivačný list v anglickom jazyku. Znova nezabudnite na dátum a podpis.
• 1-krát výpis známok všetkých absolvovaných ročníkov vrátane zimného semestra 2016/2017 po anglicky zo študijného oddelenia.
• 1-krát výpis známok z bakalárskych štátnic po anglicky. Študenti 3. ročníka poskytnú výpis po úspešnom výberovom konaní a absolvovaní štátnic.

V rámci projektu ERASMUS+ majú možnosť prihlásiť sa aj čerství absolventi, ich stáž realizuje konzorcium, čítajte nižšie. Prihlášky si podávate rovnako ako na stáž cez našu fakultu a my ich postúpime konzorciu, ake podmienky na realizáciu stáže majú oni, zatial nevieme, ale budeme Vás čo najskôr informovať.

• Absolventi - v rámci nového programového obdobia Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do konzorcia WorkSpace Europe sa v prvom roku zapojilo sedem popredných štátnych a súkromných univerzít a vysokých škôl na Slovensku, vrátane UK.
Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou  zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+. Viac informácii nájdete na stránke: www.workspaceeurope.sk
Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Zvláštne upozornenie:
Prihlášky odovzdávajte len vtedy, ak obsahujú všetky potrebné dokumenty.
Ďalšie dokumenty a doklady sa vybavujú až po úspešnom výberovom konaní.